Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια και Προσωπικά Δεδομένα

Η Sparklean δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια ως προς την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των Πελατών της. Η επίσκεψη στην Ιστοσελίδα δεν απαιτεί από τους επισκέπτες την αποκάλυψη προσωπικών τους στοιχείων. Ζητείται από τους Χρήστες να καταχωρίσουν προσωπικά τους δεδομένα, μόνο στην περίπτωση που επιθυμούν να εγγραφούν στην Εφαρμογή ή στην Ιστοσελίδα για να κάνουν χρήση των Υπηρεσιών της Sparklean.

Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σε περίπτωση εγγραφής των Χρηστών στην Εφαρμογή ή στην Ιστοσελίδα, η Sparklean συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα των Χρηστών, σύμφωνα με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, ήτοι τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων»), και την Ελληνική Νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «η Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων»), και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον παρόντα όρο.

Ειδικότερα, η Sparklean επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρούν οι Χρήστες για την δημιουργία Λογαριασμού ή/και για την ολοκλήρωση των παραγγελιών τους (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, στοιχεία προσωπικού Λογαριασμού, τρόπους και στοιχεία πληρωμής, κλπ), καθώς και τα στοιχεία των παραγγελιών και συναλλαγών των Χρηστών με την Sparklean, όπως αυτά περιέχονται, μεταξύ των άλλων, στις Φόρμες παραγγελίας και στα Έντυπα Παράδοσης που χρησιμοποιούνται για την παροχή των Υπηρεσιών.

H Sparklean επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Χρηστών προς το σκοπό παροχής των Υπηρεσιών και εκτέλεσης των συναλλαγών των Χρηστών με την Sparklean, επιβεβαίωσης και ταυτοποίησης του Χρήστη όποτε αυτό απαιτείται και επικοινωνίας. Οι νόμιμες βάσεις της ως άνω επεξεργασίας είναι η εκτέλεση των συμβάσεων/παραγγελιών που καταρτίζει η Sparklean με τους Χρήστες, η λήψη μέτρων κατ’ αίτηση των Χρηστών πριν από τη σύναψη σύμβασης, η συμμόρφωση της Sparklean με νομικές υποχρεώσεις της και η ικανοποίηση των εννόμων συμφερόντων της Sparklean. Επίσης, εφόσον επιθυμεί ο Χρήστης, δύναται να παράσχει, σε χωριστό πεδίο, τη συναίνεσή του στη λήψη διαφημιστικών μηνυμάτων από την Sparklean ή/και από συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, με σκοπό την ενημέρωσή του για προϊόντα/ υπηρεσίες τους, έχοντας δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής του οποτεδήποτε, χωρίς ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων που βασίστηκε στη συναίνεσή του πριν από την ανάκλησή της.

Τα προσωπικά δεδομένα των Χρηστών καθίστανται προσιτά και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της Sparklean, οι οποίοι τα επεξεργάζονται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, και σε καμία περίπτωση προς ίδιον όφελος. Περαιτέρω, ορισμένα από τα ως άνω προσωπικά δεδομένα καθίστανται προσιτά και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από εξωτερικούς συνεργάτες της Sparklean (Καθαριστήρια κλπ), όποτε αυτό απαιτείται για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών.

H Sparklean τηρεί και επεξεργάζεται τα ως άνω προσωπικά δεδομένα των Χρηστών για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση των ως άνω σκοπών, τη συμμόρφωση με τις νόμιμες υποχρεώσεις της και την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων. Μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος προβαίνει στη διαγραφή των ως άνω προσωπικών δεδομένων των Χρηστών.

Με την επιφύλαξη συγκεκριμένων εξαιρέσεων, προϋποθέσεων και περιορισμών που προβλέπονται στην Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων, οι Χρήστες μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης, διαγραφής των ως άνω προσωπικών δεδομένων καθώς και το δικαίωμα φορητότητας αυτών.

Σε περίπτωση άσκησης ενός εκ των ανωτέρω αναφερομένων δικαιωμάτων, η Sparklean λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την έγκαιρη ικανοποίηση του αιτήματος, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και υπό τις προϋποθέσεις της Νομοθεσίας περί Προσωπικών Δεδομένων, ενημερώνοντας τον Χρήστη γραπτώς για την ικανοποίηση του αιτήματος, ή για τους λόγους που εμποδίζουν την εκ μέρους του Χρήστη άσκηση ή και την ικανοποίηση ενός ή περισσοτέρων εκ των ως άνω αναφερομένων δικαιωμάτων σύμφωνα με τη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Περαιτέρω, οι Χρήστες έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εφόσον θεωρούν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στη Νομοθεσία περί Προσωπικών Δεδομένων.

Εάν οι Χρήστες έχουν απορίες σχετικά με την προστασία των προσωπικών τους δεδομένων ή αν επιθυμούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, μπορούν να επικοινωνούν με την Sparklean, στο email: [email protected].

Cookies

H Sparklean έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies για τη διευκόλυνση και τη λειτουργία των Υπηρεσιών μέσω της Ιστοσελίδας. Τα cookies είναι μικρά ηλεκτρονικά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται από μία διαδικτυακή τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική συσκευή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές των χρηστών και να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε αυτές. Η Sparklean χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία του Χρήστη στην Ιστοσελίδα της, καθώς και για να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες των Πελατών, ενώ σε κάθε έξοδό τους από την Ιστοσελίδα, διαγράφονται αυτόματα.